Splošni pogoji uporabe

Dobrodošli na uradni Sportkey d.o.o. spletni strani, kjer lahko najdete relevantno dokumentacijo, ki ureja Vašo uporabo produktov in storitev, ki jih ponuja Sportkey d.o.o., njegove hčerinske družbe in podružnice (v nadaljevanju »mi«). Spodnji tekst, skupaj z dokumenti na katere se ta tekst sklicuje, določa pogoje za Vašo uporabo Aplikacije, Spletne strani in naših drugih produktov in storitev.

Predmetni splošni pogoji predstavljajo zavezujočo pogodbo med Vami kot uporabnikom naših produktov in storitev (Aplikacije, Spletna stran in ostale storitve) in nami kot ponudnikom teh produktov in storitev. Predmetni pogoji Vas zavezujejo pri vsakem prenosu Aplikacije na Vašo mobilno napravo iz trgovin z aplikacijami, kot so Google Play Store, Apple App Store idr., pri dostopu na našo Spletno stran ter pri uporabi Aplikacije, Spletne strani in naših ostalih produktov in storitev.

V kolikor se v spodnjem teksu uporablja izraz »Storitev«, le-ta predstavlja skupen izraz za Aplikacijo, Spletno stran ter naše ostale produkte in storitve. 

Predmetni splošni pogoji uporabe so namenjeni Vam kot pomoč in vodilo pri uporabi naših produktov in storitev.

Soglašanje s pogoji

Pred prenosom Aplikacije na Vašo mobilno napravo in pred kakršnokoli uporabo Storitev Vas prosimo, da skrbno preberete predmetne splošne pogoje uporabe. S prenosom Aplikacije na Vašo mobilno napravo in z uporabo Storitev izjavljate, da se strinjate s predmetnimi splošnimi pogoji ter ostalimi relevantnimi dokumenti, na katere se ti splošni pogoji sklicujejo. V kolikor se s predmetnimi splošnimi pogoji ne strinjate, Vas prosimo, da Aplikacije ne prenesete na svojo mobilno napravo in ne uporabljate naših Storitev, če pa ste Aplikacijo že prenesli na svojo mobilno napravo, jo prosimo izbrišite.

Politika zasebnosti

Vaša zasebnost nam je zelo pomembna, zato jo bomo spoštovali v največji možni meri. Naša Politika zasebnosti, dokument, ki se nahaja v Aplikaciji in na Spletni strani, določa katere Vaše osebne podatke bomo zbirali od Vas, pravno podlago za obdelavo Vaših osebnih podatkov, informacije o tem kako bomo te osebne podatke uporabljali, jih delili s tretjimi osebami, za kakšne namene jih bomo zbirali in nadalje obdelovali ter Vaše pravice v zvezi z Vašimi osebnimi podatki in njihovo obdelavo. 

Naša Politika zasebnosti je del predmetnih splošnih pogojev in z Vašim strinjanjem s predmetnimi splošnimi pogoji hkrati izjavljate tudi, da se strinjate z določili naše Politike zasebnosti in da ste z njimi zavezani, ter da soglašate z našo obdelavo Vaših osebnih podatkov na način in za namene, določene v Politiki zasebnosti.

Za več informacij v zvezi z obdelavo in varstvom Vaših osebnih podatkov prosimo skrbno preberite našo Politiko zasebnosti, ki se nahaja v Aplikaciji in na naši Spletni strani.

Spremembe in dopolnitve

Zaradi razvoja in stalnih izboljšav naših Storitev, dodajanja novih vsebin ter sprememb relevantne zakonodaje bodo predmetni splošni pogoji uporabe predmet občasnih sprememb in dopolnitev. V navedenih primerih si pridržujemo pravico, da lahko določbe spremenimo ali dopolnimo tudi brez predhodnega obvestila, vsekakor pa boste o vseh relevantnih vsebinskih spremembah in dopolnitvah teh splošnih pogojev, kakor tudi drugih relevantnih dokumentov, obveščeni preko Aplikacije oz. na naši Spletni strani. Prav tako pa bo spremenjena oz. dopolnjena verzija teh splošnih pogojev ažurno objavljena v Aplikaciji in na Spletni strani.

Vse kasnejše spremembe in dopolnitve bodo nadomestile dotedanje določbe teh splošnih pogojev. V kolikor se s spremembami in dopolnitvami ne strinjate, Vas prosimo, da prenehate uporabljati naše Storitve. V kolikor boste naše Storitve uporabljali tudi po spremembah oz. dopolnitvah teh splošnih pogojev, Vas bodo te spremenjeni oz. dopolnjeni pogoji zavezovali.

Informacije, ki nam jih posredujete

Z uporabo naših Storitev potrjujete in jamčite:

 • da Vaša uporaba naših Storitev ne krši nobenih veljavnih zakonov ali predpisov države, v kateri uporabljate naše Storitve. Naše Storitve namreč niso namenjene za distribucijo in uporabo v državah oz. regijah, v katerih bi bili takšna distribucija in uporaba v nasprotju z veljavno zakonodajo. V kolikor je Vaša uporaba naših Storitev v nasprotju z veljavno zakonodajo Vaše države, Vas prosimo, da prenehate z uporabo naših Storitev, sicer si pridržujemo pravico, da Vašo uporabo omejimo ali onemogočimo ter
 • da ste skrbno prebrali predmetne splošne pogoje, našo Politiko zasebnosti ter ostale relevantne dokumente, na katere se sklicujejo ti splošni pogoji, ter da se strinjate z vsemi njihovimi določili.

Informacije, ki nam jih posredujete morajo biti točne in resnične. Za dostop do določenih vsebin in njihovo uporabo, nam boste morali posredovati določene podatke za registracijo, med drugim tudi izjavo, da ste primerne starosti - vsaj 16 let oz. vsaj 13 let za uporabnike, ki jih varuje COPPA (Children's Online Privacy Protection Act). Pri tem prosimo upoštevajte, da Vam v primeru, da ne dosegati ustrezne starosti, določene vsebine naših Storitev ne bodo na voljo. Tako na primer ne boste mogli sodelovati v nagradnih igrah, tekmovanjih in ostalih promocijskih dogodkih. Za več informacij glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov uporabnikov, mlajših od 13 oz. 16 let, prosimo skrbno preberite našo Politiko zasebnosti.

V kolikor bomo ugotovili, da podatki, ki ste nam jih posredovali, niso resnični, točni ali popolni, si pridržujemo pravico, da Vam omejimo ali onemogočimo dostop do naših Storitev ter blokiramo Vaš uporabniški račun.

Pomembno opozorilo

Določene funkcije v Aplikaciji oz. funkcije v drugih naših storitvah lahko vplivajo na druge aplikacije, programe in funkcije na Vaši mobilni napravi in lahko za nemoteno uporabo Storitev terjajo odstranitev ali deinstalacijo določenih aplikacij, programov, idr. z Vaše mobilne naprave.

Z namestitvijo Aplikacije na Vašo mobilno napravo oz. z uporabo naših drugih Storitev, potrjujete, da ste seznanjeni z zgornjim tveganjem ter da se z njim strinjate.

Pravice intelektualne lastnine

Vse Storitve, njihova vsebina, podatki, grafično gradivo, imena, logotipi in vsa pripadajoča ter v njih vsebovana intelektualna lastnina (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, pravicami do podatkovne baze, blagovnimi znamkami in znamkami storitve), bodisi registrirana ali neregistrirana, so zaščiteni z zakoni, ki urejajo avtorske pravice in industrijsko lastnino (skupaj: intelektualna lastnina) in/ali drugimi zakoni in/ali mednarodnimi pogodbami in so bodisi naša last, last naših hčerinskih družb, podružnic bodisi so last drugih oseb, s katerimi smo v pogodbenem razmerju in so nam podelile pravico do njihove uporabe in koriščenja. Pravice intelektualne lastnine so vsi patenti, znamke, modeli, materialne avtorske pravice, posamezni znaki, slike, imena ali kakršna koli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati ter se lahko skupaj ali posamično registrirajo kot znamka, računalniški programi, tehnologije, izboljšave, ki obstajajo oz. se bodo razvile na področju uporabe storitev.

Z uporabo naših Storitev se strinjate, da ne boste odstranili, spremenili oz. zakrili nobene avtorske pravice, blagovne znamke ali drugih obvestil in dokazil o lastninskih pravicah, ki so vključeni v oz. se nanašajo na Storitve ali njihovo vsebino. Druga imena izdelkov in družb (firme), ki so navedene v tem dokumentu, lahko prav tako zajemajo blagovne znamke njihovih zadevnih lastnikov.

Pridržujemo si vse pravice do Storitev in v njih. Pri vsakršni uporabi Storitev mora biti vedno upoštevano dejstvo, da smo avtorji materialov znotraj Storitev in izključni imetniki pravic intelektualne lastnine oz. imamo za uporabo materiala ustrezna upravičenja in dovoljenja, podeljena s strani lastnikov in imetnikov ustreznih pravic intelektualne lastnine.

Na nobenem računalniku, mobilni napravi ali pametni uri, ki si jih lastite oz. jih imate pod nadzorom, ne smete prikazovati ali dostopati do materialov ter ostalih vsebin, ki so prikazani znotraj naših Storitev, ne da bi od nas, oz. naših dajalcev licenc pridobili pisno dovoljenje za tovrstne namene, razen za vašo osebno in nekomercialno rabo.

Materiali in vse ostale vsebine znotraj naših Storitev se ne smejo kopirati, reproducirati, distribuirati, razširjati, prodajati, objavljati, prenašati oz. kakorkoli drugače posredovati naprej bodisi v celoti bodisi le deloma, če Vam tega izrecno ne dovolimo mi in/ali Vam tega izrecno ne dovolijo naši dobavitelji, nosilci pravic intelektualne lastnine in/ali druge osebe, s katerimi smo v poslovnem razmerju. Prav tako je strogo prepovedano kakorkoli razstavljati programsko kodo, izvajati obratni inženiring, razstavljati oz. drugače predrugačiti kodo, ki je uporabljena v kateri koli programski opremi znotraj naše Aplikacije in drugih storitvah, v čitljivo obliko, na način, da bi se s tem pregledala oz. bi bil omogočen pregled sestave programske opreme ter bi se na ta način lahko kopiralo oz. ustvarilo druge izdelke, ki (v celoti ali v delu) temeljijo na navedeni programski opremi. S sprejetjem teh splošnih pogojev ter uporabo naših storitev jamčite, da ne boste dajali v najem, posojali, prodajali, distribuirali oz. podelili podlicence za materiale in ostale vsebine v naših Storitvah. Navedena prepovedana uporaba predstavlja kršitev teh splošnih pogojev in lahko predstavlja kršitev avtorskih pravic in/ali pravic industrijske lastnine. Če prenesete oz. ustvarite kopijo Aplikacije za lastno uporabo, morate ohraniti vse blagovne znamke, avtorske pravice in ostala obvestila in potrdila o lastninskih pravicah ter ostalih upravičenjih, ki so vsebovani v Aplikaciji. 

V primeru nepooblaščene uporabe naših blagovnih znamk, firme oz. simbolov ter drugih pravic intelektualne lastnine, bomo sprožili ustrezne pravne postopke, z namenom, da ohranimo in zaščitimo svoj položaj ter pravice. Vse pravice, ki niso s tem izrecno podeljene, so pridržane.

Vsebine, ki jih ustvarjate uporabniki

Na vsebini, ki ste jo kot uporabnik ustvarili Vi pri uporabi naših Storitev oz. v zvezi s to vsebino, si ne prilaščamo lastninske pravice, ki je ter bo ostala Vaša pravica. Ne glede na to, da na tej vsebini oz. v zvezi z njo nimamo lastninske pravice, na njej oz. v zvezi z njo potrebujemo določena upravičenja, in sicer zaradi razvoja in izboljšav ter same uporabe in delovanja naših Storitev. Z Vašim sprejetjem teh splošnih pogojev uporabe, se strinjate, da bo vsa vsebina, ki ste jo ustvarili Vi kot uporabnik, smatrana in uporabljena kot nezaupna, ter nam v celoti dovoljujete njeno nepreklicno, trajno, neekskluzivno, prenosljivo in brezplačno uporabo po celem svetu (t.j. v vsaki državi oz. jurisdikciji sveta), prav tako pa nam dovoljujete, da tovrstno vsebino objavimo in uporabimo v naših Storitvah ter jo delimo z našimi poslovnimi partnerji, gospodarskimi družbami in organizacijami, preko katerih oddajamo, distribuiramo in objavljamo te vsebine. S tem nam dajete neomejeno in neizključno licenco in se odpovedujete vsem moralnim pravicam v zvezi z vsebino, ki ste jo ustvarili kot uporabnik.

Ker Vas želimo ustrezno zaščititi, kakor tudi ostale uporabnike naših Storitev in hkrati želimo, da je Vaša izkušnja z nami in našimi Storitvami kar najbolj prijetna, si pridržujemo pravico, po naši presoji, odstraniti ali onemogočiti objavo in distribucijo neprimerne oz. drugače moralno vprašljive vsebine, kakor tudi pravico do omejitve in blokade uporabnikov, ki objavljajo take vsebine in/ali kršijo določbe teh splošnih pogojev uporabe ali naših ostalih politik. Aplikacija prav tako omogoča uporabnikom, da nam prijavijo tiste uporabnike, ki kršijo te splošne pogoje, objavljajo in delijo neprimerno vsebino in drugače kršijo naše pogoje in politike.

V primeru Vaše registracije v Aplikacijo ste (poleg nas) odgovorni za vzdrževanje zaupnosti Vašega uporabniškega računa in podatkov v njem, prav tako pa ste odgovorni za omejitev dostopa do Vaše mobilne naprave in/ali Vašega uporabniškega računa ter za vse aktivnosti, ki se dogajajo pod Vašim uporabniškim računom. Pri tem se zavezujete, da nas boste takoj obvestili o vsakršni nezakoniti in nepooblaščeni uporabi Vašega gesla in/ali uporabniškega računa ter o vsaki kršitvi varnostnih ukrepov, ki bi jih zaznali. 

Za kakršnokoli škodo, ki bi jo utrpela druga oseba, ki uporablja Vaš uporabniški račun ali Vašo mobilno napravo, bodisi z Vašo vednostjo ali brez nje, ne odgovarjamo. Za škodo, ki nastane nam ali drugemu uporabniku naših Storitev zaradi ravnanj osebe, ki uporablja Vaš uporabniški račun ali napravo, pa odgovarjate Vi, in sicer ne glede na to ali ju ta oseba uporablja z Vašo vednostjo ali ne. V tovrstnih primerih si pridržujemo pravico spremljati Vaš uporabniški račun in po naši presoji od Vas zahtevati spremembo gesla oz. druge spremembe Vašega uporabniškega računa. Enako pa imamo pravico zahtevati spremembo Vašega gesla in/ali uporabniškega imena, če le-ta po našem mnenju nista varna oz. ne dosegata dovoljšnje stopnje varnosti. 

Obvestilo o kršitvi in prijava kršitev pravic intelektualne lastnine

Sprejeli smo vse razumne ukrepe in podvzeli postopke za zagotovitev, da so nam bile podeljene vse potrebne pravice oz. upravičenja za uporabo vseh vsebin in materialov, ki so Vam na voljo v naših Storitvah. Če menite, da je v naših Storitvah na voljo kakršenkoli material, na katerem oz. v zvezi s katerim imate določene pravice intelektualne lastnine oz. druga upravičenja in za uporabo katerega niste podali Vaše odobritve oz. soglasja, nas o tem prosimo obvestite v skladu s spodnjimi določili.

Vaše obvestilo o domnevni kršitvi avtorskih pravic je potrebno nasloviti na naslov support@sportkey.app in mora zajemati naslednje podatke:

 • lastnoročni oz. elektronski podpis osebe, ki je pooblaščena za opravljanje dejanj v imenu lastnika oz. zastopnika izključne pravice, ki je domnevno kršena;
 • podrobno opredelitev vsakega dela, ki je zaščiteno s pravico intelektualne lastnine, ki je bila domnevno kršena, da lahko opredelimo delo znotraj naše Storitve;
 • opredelitev materiala, ki je domnevno predmet kršitve in mesto – kje znotraj Storitve se nahaja;
 • podatke, ki nam v razumni meri omogočajo, da lahko stopimo v stik z vami;
 • izjavo, da verjamete v dobri veri, da imetnik avtorske pravice oz. druge pravice intelektualne lastnine, njen oz. njegov zastopnik ni dovolil uporabe materiala na očitan način, in da ta ni bila dovoljena v skladu z zakonodajo, in;
 • izjava, da so podatki, ki so navedeni v vašem obvestilu, točni (in da se na navedeno izjavo lahko zanesemo na sodišču), ter da je stranka, ki vlaga pritožbo, pooblaščena za opravljanje dejanj v imenu imetnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.

Ker si nadvse prizadevamo za spoštovanje pravic intelektualne lastnine njenih imetnikov, se bomo v najkrajšem možnem času odzvali na Vaša obvestila o domnevnih kršitvah. V primeru nepravilne in nepopolne prijave, Vas bomo pozvali na njeno popravo oz. dopolnitev. V primeru, da Vaše prijave ne boste popravili oz. dopolnili skladno z našimi zahtevami, Vaše prijave ne bomo nadalje obravnavali.

Licenca

Vsakemu uporabniku je podeljena NEIZKLJUČNA, NEPRENOSLJIVA, PREKLICNA in OMEJENA LICENCA ZA UPORABO RAZLIČICE OBJEKTNE KODE APLIKACIJE IN DRUGIH STORITEV, IZKLJUČNO ZA NEKOMERCIALNE NAMENE.

Vsak uporabnik sme narediti samo eno kopijo Aplikacije, in sicer izključno za arhivske in varnostne namene. Uporabnik mora pri tem obdržati vsa opozorila in potrdila o blagovnih znamkah, avtorskih pravicah in drugi intelektualni lastnini ter druga relevantna obvestila, vsebovana v Aplikaciji in v naših drugih Storitvah.

KOT UPORABNIK NE SMETE ODDAJATI V NAJEM, PODELITI POD-LICENCE, PRODAJATI OZ. DRUGAČE PRENAŠATI APLIKACIJE NA TRETJE OSEBE OZ. DOVOLITI, DA SE DO LE-TE DOSTOPA, OZ. DA SE LE-TA KOPIRA NA NAPRAVO DRUGE OSEBE IN NE SMETE IZVAJATI OBRATNEGA INŽENIRINGA, RAZSTAVLJATI OZ. DEMONTIRATI APLIKACIJE OZ. POSKUŠATI PRIDOBITI DOSTOP DO IZVORNE KODE APLIKACIJE, RAZEN IN ZGOLJ V OKVIRU, KI GA IZRECNO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA (PROSIMO GLEJTE TUDI RAZDELEK »PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE«). S SPREJETJEM TEH SPLOŠNIH POGOJEV TER Z UPORABO NAŠIH STORITEV SE ODPOVEDUJETE SVOJEMU RAVNANJU KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, V OBSEGU KOT GA DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VAŠE PRAVICE V SKLADU S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI BODO SAMODEJNO PRENEHALE, ČE KRŠITE KATERO OD SVOJIH BISTVENIH OBVEZNOSTI V SKLADU S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI (PROSIMO GLEJTE TUDI RAZDELEK »PREKINITEV IN PRENEHANJE«). PO TAKŠNEM PRENEHANJU VAŠIH PRAVIC MORATE NEMUDOMA UNIČITI VSE KOPIJE APLIKACIJE IN APLIKACIJO ODSTRANITI IZ VAŠE NAPRAVE TER PRENEHATI UPORABLJATI NAŠE STORITVE.

Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, so pridržane.

Pravno obvestilo in izključitev odgovornosti

STORITVE, PODATKI ZNOTRAJ STORITEV IN UPORABA VSEH POVEZANIH FUNKCIJ SE ZAGOTAVLJAJO PO NAČELU “TAKO KOT JE NA VOLJO”, BREZ JAMSTEV, BODISI IZRECNIH ALI DOMNEVNIH.

V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, ZAVRAČAMO VSA JAMSTVA IN GARANCIJE V ZVEZI S STORITVAMI IN NJIHOVO VSEBINO, VKLJUČNO V ZVEZI Z VSEMI NETOČNOSTMI OZ. OPUSTITVAMI ZNOTRAJ STORITEV, GARANCIJAMI ZA KAKOVOST, USTREZNOST ZA POSAMEZNI NAMEN, TOČNOST, RAZPOLOŽLJIVOST OZ. ZA DOMNEVNE GARANCIJE, KI IZVIRAJO IZ POSLOVNE PRAKSE.

NE JAMČIMO, DA BODO STORITVE VEDNO DOSTOPNE, DA BODO DELOVALE NEPREKINJENO, PRAVOČASNO, VARNO, BREZ NAPAK IN PREKINITEV OZ. BREZ RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV OZ. DRUGE NAPADALNE ALI ŠKODLJIVE KODE, OZ. DA NA STORITVE NE BO VPLIVAL NOBEN DOGODEK VIŠJE SILE, VKLJUČNO S POMANJKANJEM OZ. NEMOŽNOSTJO PRIDOBITVE POTREBNIH MATERIALOV, OPREME, TELEKOMUNIKACIJSKE MOČI, POMANJKANJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME OZ. FUNKCIJ IN POMANJKLJIVOSTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE OZ. TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME ALI PRIPOMOČKOV.

NE GLEDE NA NAŠA RAZUMNA PRIZADEVANJA, DA ZNOTRAJ STORITVE ZAJAMEMO TOČNE IN POSODOBLJENE PODATKE, NE DAJEMO NOBENE GARANCIJE OZ. JAMSTVA GLEDE TOČNOSTI, PRAVOČASNOSTI OZ. POPOLNOSTI LE-TEH.

NE ODGOVARJAMO ZA NOBENO DEJANJE OZ. OPUSTITEV TRETJIH OSEB, NE GLEDE NA TO KAKO SO STORJENE, IN ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO OZ. EKSEMPLARIČNO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, KAKO JE POVZROČENA, KI IZHAJA IZ OZ. JE V ZVEZI Z APLIKACJO IN/ALI SPLETNO STRANJO TER STORITVAMI, KI SO NA VOLJO ZNOTRAJ APLIKACIJE IN/ALI SPLETNE STRANI, VAŠIM DOSTOPOM, UPORABO OZ. NEMOŽNOSTJO UPORABE APLIKACIJE IN/ALI SPLETNE STRANI OZ. STORITEV, KI SO NA VOLJO ZNOTRAJ APLIKACIJE IN/ALI SPLETNE STRANI, ZANAŠANJEM NA OZ. PRENAŠANJEM S STORITVE, OZ. ZA VSE ZAMUDE, MOTNJE, NEPOPOLNOSTI, NETOČNOSTI PODATKOV OZ. PRENOS LE-TEH, VKLJUČNO Z, MED DRUGIM, ŠKODO ZA IZGUBO POSLOVANJA OZ. DOBIČKA, UPORABE PODATKOV OZ. DRUGIH NEOPREJEMLJIVIH SREDSTEV, TUDI V PRIMERU, DA SMO BILI OPOZORJENI NA MOŽNOST NASTANKA NAVEDENE ŠKODE.

NE ODGOVARJAMO ZA NOBENO POSREDNO, POSLEDIČNO, KOLATERALNO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO IZGUBO OZ. ŠKODO, KI STE JO UTRPELI V ZVEZI S STORITVAMI IN TEMI SPLOŠNIMI POGOJI, TER PRAV TAKO NE ODGOVARJAMO ZA POGODBENO ŠKODO ALI ŠKODO, KI IZHAJA IZ ŠKODNEGA DOGODKA (NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POSLEDICO MALOMARNOSTI ALI KRŠITVE ZAKONSKIH OBVEZNOSTI). ZA POTREBE TEH SPLOŠNIH POGOJEV STORITVE POSREDNA ALI NAKLJUČNA IZGUBA OZ. ŠKODA ZAJEMA, BREZ OMEJITEV, IZGUBO PRIHODKA, DOBIČKA, IZGUBO PODATKOV OZ. DOBREGA IMENA, IZGUBO UPORABNOSTI ALI VREDNOSTI OPREME, KAR ZAJEMA PROGRAMSKO OPREMO, ZAHTEVKE TRETJIH OSEB IN VSE POVEZANE TER NAKLJUČNE STROŠKE IN IZDATKE.

ZGORAJ NAVEDENE IZJEME IN OMEJITVE VELJAJO ZGOLJ V OKVIRU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE VPLIVAJO PA NA NOBENO VAŠO Z ZAKONOM DOLOČENO PRAVICO POTROŠNIKA, KI NE MORE BITI IZKLJUČENA ALI OMEJENA.

NE GLEDE NA NAŠA PRIZADEVANJA, DA ZAGOTOVIMO VARNOST NAŠEGA SISTEMA, STE SEZNANJEMI, DA SO VSI ELEKTRONSKI PRENOSI PODATKOV DOVZETNI ZA MOREBITNO PRESTREZANJE. NE JAMČIMO IN NE MOREMO JAMČITI, DA KDO DRUG NE BO NADZOROVAL IN BRAL PRENOSOV PODATKOV ZNOTRAJ STORITEV OZ. PREKO ELKTRONSKE POŠTE, KI JIH KDO DRUG POŠLJE NAM ALI PA JIH MI POŠLJEMO KOMU DRUGEMU, SI PA BOMO PRIZADEVALI, DA DO TEGA NE BO PRIHAJALO.

Prekinitev in prenehanje

Pridržujemo si pravico, vendar pa ne prevzemamo obveznosti, da bomo: (a) nadzirali oz. pregledovali Storitve glede morebitnih kršitev ter splošnih pogojev in glede skladnosti z našimi politikami; (b) upravljali s Storitvami na način, ki je zasnovan tako, da ščiti naše pravice in premoženje ter pravice in premoženje tretjih oseb, oz. da zagotovimo ustrezno delovanje Storitev; (c) da vam preprečimo in onemogočimo, da bi kršili te splošne pogoje oz. določila naših drugih politik ter da sprejmemo vse ukrepe, ki so navedeni spodaj.

Do naših Storitev smete dostopati, jih prenašati in uporabljati le za zakonite, dovoljene in dopustne namene. Po naši lastni presoji bomo odločili, če so bili z Vašo uporabo (oz. z uporabo oseb, za katere smo prepričani, da so povezane z Vami) naših Storitev kršeni ti splošni pogoji in politike sprejemljive uporabe naših Storitev. V primeru, da pride do tovrstnih kršitev, imamo pravico ukrepati na ustrezen način, in sicer lahko:

 • nemudoma, začasno ali trajno onemogočimo ali prekinemo Vašo uporabo (oz. uporabo osebe, ki je z Vami povezana) naše Aplikacije oz. drugih storitev. V navedenem primeru smemo tudi odkloniti obnovitev Vašega dovoljenja za uporabo Aplikacije oz. drugih storitev, dokler od Vas ne prejmemo zagotovila, da v prihodnje ne boste kršili določil teh splošnih pogojev oz. drugih relevantnih politik, in sicer na način, ki je za nas sprejemljiv;
 • izdamo opozorilo;
 • sprožimo pravne postopke zoper Vas zaradi povrnitve škode in vseh stroškov, ki so nastali kot posledica zadevnih kršitev;
 • uporabimo nadaljnja pravna sredstva zoper Vas;
 • organom kazenskega pregona razkrijemo podatke, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Izključena je naša odgovornost za ukrepe, ki jih sprejmemo v odziv na Vaše kršitve. Zgoraj niso našteti vsi ukrepi, ki jih lahko podvzamemo ob ugotovitvi Vaših kršitev in si pridržujemo pravico sprejeti tudi druge zakonite, razumne in sorazmerne ukrepe.

Prav tako pa smemo kadarkoli in brez obvestila ter po lastni presoji spremeniti oz. prekiniti uporabo vseh ali dela predmetnih splošnih pogojev ter samih storitev.

Kljub temu, da si močno želimo, da boste ostali uporabnik naše Storitve, lahko kadarkoli in iz katerega koli razloga svoje razmerje z nami odpoveste tako, da izbrišete svoj uporabniški račun in odstranite Aplikacijo z vaše mobilne naprave ali pa preprosto preheate uporabljati naše Storitve. 

Lokalni predpisi in omejitve

Naše Storitve je mogoče uporabljati v vseh državah sveta, kjer tehnologija oz. tehnična infrastruktura to omogoča, vendar pa ne moremo jamčiti, da bodo naše Storitve dejansko na voljo za uporabo v vseh državah/regijah, oz. da predpisi vseh držav omogočajo dostop do naših Storitev ter njihovo uporabo. V kolikor ste se odločili za uporabo naših Storitev, je to Vaša osebna in svobodna odločitev in ste odgovorni za upoštevanje vseh relevantnih lokalnih predpisov, ki urejajo uporabo Storitev (Prosimo glejte tudi razdelek »Informacije, ki nam jih posredujete«). 

Storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

Predmetni splošni pogoji uporabe predstavljajo zavezujočo pogodbo zgolj med nami kot ponudnikom Storitev in Vami kot uporabnikom naših Storitev, ne pa tudi med Vami in trgovino z aplikacijami kot so Google Play Store, Apple App Store in idr. Ne glede na navedeno pa s prenosom naših Storitev na Vašo mobilno napravo preko navedenih platform soglašate s pogoji poslovanja teh platform in izjavljate, da ste z njimi zavezani, zato priporočamo, da pred prenosom naših Storitev na Vašo mobilno napravo ter samo uporabo le-teh skrbno preberete pogoje poslovanja ter politike zasebnosti navedenih platform. V primeru kolizije med določbami platform za prenos aplikacij ter določbami teh splošnih pogojev, veljajo tiste določbe, ki so strožje (t.j. restriktivnejše).

Spletne strani tretjih oseb in socialna omrežja

Naše Storitve vsebujejo tudi povezave do raznih spletnih strani in socialnih omrežij, kot so npr. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube in ostali. Prav tako pa Vam naše Storitve omogočajo, da delite podatke in razne vsebine s temi spletnimi stranmi ter socialnimi omrežji. Prosimo upoštevajte, da mi ne upravljamo s temi spletnimi stranmi ali socialnimi omrežji, niti nismo lastniki le-teh, zato ne odgovarjamo za vsebine, ki so objavljene na teh spletnih straneh in socialnih omrežjih, kakor tudi ne odgovarjamo za produkte in storitve, ki jih ponujajo te spletne strani ali socialna omrežja (oz. za produkte in storitve, ki jih na teh spletnih straneh ali socialnih omrežjih ponujajo tretje osebe). Prav tako predmetni pogoji uporabe ne veljajo za navedene spletne strani ter socialna omrežja. Za več informacij priporočamo, da skrbno preberete pogoje poslovanja, politike zasebnosti, navodila ter smernice teh spletnih strani in socialnih omrežij ter druge relevantne dokumente, ki se nahajajo na njih.

Prav tako naše Storitve omogočajo, da se registrirate oz. vpišete ter tako postanete naš član, preko Vašega Google, Facebook ali drugega računa, s čimer pa nam posredujete določene svoje osebne podatke, ki ste jih predhodno posredovali navedenim ponudnikom, z registracijo pri njih. Glede na navedeno Vas prosimo, da pred uporabo naših Storitev ter pred samo registracijo skrbno preberete našo politiko zasebnosti, v kateri boste pridobili vse potrebne informacije o tem, katere Vaše osebne podatke bomo pridobili in kako jih bomo obdelovali.  

Nakupi znotraj aplikacije

Ne glede na to, da je naša Aplikacija na voljo za prenos brezplačno, pa Vam znotraj same Aplikacije ponujamo določene plačljive dodatne funkcionalnosti in vsebine ter plačljive naročnine (v nadaljevanju »nakupi znotraj Aplikacije«).

Ti nakupi znotraj Aplikacije potekajo izključno preko tretjih oseb – ponudnikov trgovin z aplikacijami (Google Play Store in Apple App Store), preko katerih prav tako potekajo obdelave nakupov in plačevanje, zato Vam priporočamo, da pred nakupom znotraj Aplikacije skrbno preberete splošne pogoje ter politike zasebnosti navedenih ponudnikov:

S sprejetjem teh splošnih pogojev se strinjate in potrjujete, da ste Vi sami v celoti odgovorni za opravljanje Vaših nakupov znotraj Aplikacije in upravljanje z njimi, ter za zneske, ki jih porabite za te nakupe. Več informacij v zvezi s tem, kako lahko upravljate z Vašimi nakupi znotraj Aplikacije na Vaši mobilni napravi, je na voljo v gornjih pogojih uporabe trgovine z aplikacijami, preko katere opravljate te nakupe in ki so dostopni v nastavitvah Vaše naprave ali na spletu.

Z vsakim opravljenim nakupom znotraj Aplikacije potrjujete in jamčite, da imate vsa potrebna upravičenja in dovoljenja za veljavno in zakonito opravljanje tovrstnih nakupov.

Vsi nakupi znotraj Aplikacije so dokončni, nakupljeno digitalno sredstvo pa se lahko uporabi in koristi zgolj znotraj Aplikacije same. Nakupa ne morete preklicati potem ko se je prenos vsebine oz. sredstva že začel. Sredstva, ki je predmet nakupa tudi ne morete unovčiti ali zamenjati za denar, drug nosilec vrednosti ali za drugo sredstvo, ter ga tudi ne na kakršenkoli drug način prenesti drugam ali prenakazati. S sprejetjem teh splošnih pogojev se nadalje strinjate in potrjujete, da nam v nobenem primeru ni potrebno povrniti plačanega zneska za nakup znotraj Aplikacije, ter da v primeru bodisi prostovoljnega bodisi neprostovoljnega zaprtja oz. drugačnega prenehanja Vašega uporabniškega računa ne boste upravičeni do denarne ali kakršnekoli druge oblike povračila za neizkoriščena sredstva in naročnine, razen če veljavna zakonodaja ne določa drugače. Pri tem vas moramo opozoriti tudi na to, da izbris oz. deinstalacija Aplikacije z Vaše mobilne naprave ne pomeni nujno tudi preklica naročnine.

V primeru morebitnih zapletov v zvezi s plačili pri nakupih znotraj Aplikacije ter vprašanj, se prosimo obrnite neposredno na trgovino z aplikacijami, preko katere ste opravili nakup.

Glede obdelave osebnih podatkov za namene nakupov znotraj aplikacije, prosimo preberite našo Politiko zasebnosti.

Nagradne igre, žrebanja in druge promocijske aktivnosti

Uporabniki naše Aplikacije lahko sodelujejo v nagradnih igrah, žrebanjih in drugih promocijskih aktivnostih. S sodelovanjem v nagradni igri, se kot uporabnik strinjate z določili Splošnih pogojev nagradnih iger, kot tudi z določili predmetnih splošnih pogojev uporabe in Politike zasebnosti, ki se nahajajo v Aplikaciji in na naši spletni strani sportkey.app. Določene nagradne igre imajo lahko tudi svoja posebna oz. dodatna pravila, ki določajo način sodelovanja v nagradni igri, časovni okvir nagradne igre (čas začetka in čas konca nagradne igre), nagrade, idr., zato Vas prosimo, da v primeru sodelovanja v nagradni igri skrbno preberete vsa pravila in pogoje nagradne igre, v kateri želite sodelovati. Vsa takšna posebna oz. dodatna pravila so Vam na voljo v Aplikaciji v razdelku nagradnih iger.

Povračilo škode

S sprejetjem teh splošnih pogojev ter uporabo naših storitev se strinjate, da nam boste povrnili vso škodo in nas (kakor tudi naše vodilne delavce, direktorje, zaposlene idr.) branili pred vsemi zahtevki, tožbami oz. postopki, ki so ali morda bodo sproženi zoper nas iz naslova (a) Vaše uporabe Storitev, (b) uporabe naših Storitev s strani vsake osebe, ki uporablja Vaš uporabniški ID oz. druge identifikacijske podatke, (c) Vaših vsebin, ki jih ustvarite kot uporabnik, (d) Vaših kršitev teh splošnih pogojev ter naših drugih politik in (e) Vaših kršitev pravic tretjih oseb, ter da nam boste plačali odškodnino, povrnili izgubo in nadomestili vse izdatke, brez omejitev, razumne pravne in administrativne izdatke ter stroške v zvezi z navedenimi zahteki, tožbami oz. postopki.

Odpoved pravicam

V primeru, da katera izmed pogodbenih strank ne uveljavlja svoje pravice, ki ji pripada na podlagi teh splošnih pogojev, se tako ravnanje stranke ne šteje kot odpoved tej pravici ali kot odpoved drugim pravicam.

Naše neuveljavljanje pravic iz teh splošnih pogojev in drugih pravic, ki izhajajo iz ostalih dokumentov, na katere se ti splošni pogoji sklicujejo oz. nezmožnost uveljavitve teh pravic, se ne šteje in se ne sme šteti za našo odpoved tem pravicam. Naša odpoved se šteje za veljavno zgolj v kolikor je podana v pisni obliki in podpisana s strani našega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. 

Prenosljivost pravic in obveznosti

Brez našega izrecnega pisnega soglasja niste upravičeni drugi osebi dodeliti, oddeliti ali nanjo prenesti nobenih pravic ali obveznosti iz teh splošnih pogojev uporabe. Vsakršna dodelitev pravic ali obveznosti drugi osebi ali prenos le-teh na drugo osebo z Vaše strani, brez našega izrecnega pisnega soglasja, je nična in brez pravne veljave. 

Mi pa smo upravičeni prosto razpolagati z našimi pravicami in obveznostmi, kakor tudi z raznimi zahtevki, ki izhajajo iz predmetnih splošnih pogojev in jih dodeljujemo ali prenašamo na naše hčerinske družbe in podružnice v primerih združitev, pripojitev, prestrukturiranj ter drugih statusnih sprememb, kakor tudi v primerih odsvojitve oz. oddelitve sredstev družbe ter v drugih primerih. Resnično upamo, da boste naše Storitve uporabljali kljub takemu prenosu na drugo osebo, vendar pa, v kolikor se s takim prenosom ne strinjate, prosimo prenehajte uporabljati naše Storitve ter izbrišite svoj uporabniških račun.

Celotna pogodba

Ti splošni pogoji urejajo celotno pravno razmerje med Vami kot uporabnikom naših Storitev ter nami kot ponudnikom glede uporabe naših Storitev in nadomeščajo vse poprejšnje pisne in ustne dogovore, ponudbe in pogajanja. Ne glede na navedeno pa si v prihodnosti pridržujemo pravico do urejanja medsebojnih razmerij tudi z drugimi pogodbami, dogovori in sporazumi. V primeru neskladja med predmetnimi pogoji uporabe ter morebitnimi kasnejšimi pogodbami, sporazumi in dogovori, veljajo določbe kasnejšega ter specialnejšega dogovora.

Ti splošni pogoji ostanejo v veljavi dokler jih ne bomo preklicali ali drugače v celoti ali delno terminirali iz kateregakoli razloga. Te splošne pogoje lahko prekličemo ali drugače terminiramo kadar koli, in sicer brez poprejšnjega obvestila.

Reševanje sporov in pravo, ki se uporablja

Za kakšne koli informacije v zvezi z Vašimi pravicami in obveznostmi smo Vam na voljo preko kontakta, navedenega v razdelku “Kontaktne informacije”. Na vsa Vaša vprašanja bomo skušali odgovoriti kar najhitreje in na način, da Vam bomo posredovali vse relevantne informacije, ki jih potrebujete in ki ste jih od nas zahtevali. S sprejetjem predmetnih splošnih pogojev se strinjate, da se vsi morebitni medsebojni spori rešujejo sporazumno in po mirni poti, in sicer tako, da nas neposredno kontaktirate z namenom, da se morebitni spori razrešijo kar najhitreje in na najboljši ter najbolj učinkovit možen način. Tak način medsebojnega reševanja sporov je predpostavka za vložitev tožbe ali sklenitev arbitražnega sporazuma.

V kolikor pa spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti v 30-ih dneh od Vaše zahteve za mirno rešitev spora, je vsaka stranka upravičena vložiti tožbo oz. drugo ustrezno zahtevo za začetek sodnega postopka na pristojno sodišče v Republiki Sloveniji, pri čemer se strinjate, da se bo za reševanje medsebojnih sporov uporabljalo pravo Republike Slovenije. 

Višja sila

Za kakršnokoli neizpolnjevanje naših obveznost, izhajajočih iz predmetnih splošnih pogojev, iz razlogov, ki niso nastali po naši krivdi ter zaradi dogodkov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti, kot so mehanske, elektronske in komunicijske okvare ter poslabšanja, naravne katastrofe (požari, poplave, orkanski veter, epidemije idr.), vojne, izgredi, terorizem, embargo, dejanja civilnih in vojaških oblasti idr., ne odgovarjamo.

Neodvisnost določb

Predmetni splošni pogoji uporabe veljajo v celoti in so zavezujoči, v kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo. V kolikor se izkaže, da je katerakoli določba teh splošnih pogojev v nasprotju z zakonom, neveljavna ali neizvršljiva, se tako določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da ti splošni pogoji ostanejo v veljavi.

Kontaktne informacije

Spletna stran, Aplikacija ter ostale storitve so produkt družbe Sportkey d.o.o., ki je vpisana v poslovni in sodni register Republike Slovenije, pod matično številko 8420971000.

Vsa Vaša vprašanja v zvezi s predmetnimi splošnimi pogoji prosim naslovite na e-mail naslov support@sportkey.app.